Volver a PENSUM DE GRADOS

GRADOS DAN

 PROGRAMA DE GRADOS DAN OKGKS KYOKAI CUBA

RANK / CINTA

 

GOJU RYU

KATA

 

 

OKGKS KATAS

 

GRADO

 

COLOR

 

SHODAN

(1er DAN)

NEGRA

(SHIHAN DAI)

 

 • SANSERU
 • SHIRENKAN DAI YON
 • SHITEI KATA GOJU RYU

          (SAIFA – SEPAI)

 

 

NIDAN

(2do DAN)

NEGRA

(SHIHAN DAI)

 

 • SEIPAI

 

 • KOSHIKI ANNAN KATA
 • SHITEI KATA SHITO RYU

          (SEIENCHIN – BASSAI DAI)

 

SANDAN

(3er DAN)

NEGRA

(SHIHAN DAI)

 

 • SESAN
SHITEI KATA SHOTOKAN (JION – KANKU DAI)

 

YONDAN

(4to DAN)

 

NEGRA

          (SHIHAN RENSHI)

 

 • KURURUNFA
 • SUPARINPEI
 • SAKAMOTO SHODAN KATA
 • SHITEI KATA WADO RYU  

           (SEISAN – WANSHU)

 

GODAN

 (5to DAN)

 

NEGRA

(SHIHAN RENSHI)

 

 

 • TENSHO
 • SAKAMOTO NIDAN KATA
 • KOSHIKI SEIYUNCHIN KATA
 • NAIFANCHIN KATA


 

ROKUDAN

(6to DAN)

 

NEGRA

          (SHIHAN RENSHI)

 

           

           –           

 • SAKAMOTO SANDAN KATA
 • KOSHIKI SANCHIN KATA
 • SHITEI KATAS

     (SAIFA – SEPAI – SEIENCHIN – BASSAI DAI

       –JION – KANKU DAI – SEISAN – WANSHU)

 

NANADAN

(7mo DAN)

 

NEGRA (SHIHAN KYOSHI)

 

          –           

 

 • SHITEI KATAS
 • TOKUI KATAS

 

 

HACHIDAN

(8vo DAN)

 

NEGRA (SHIHAN HANCHI)

 

          –           

 

 

 • TOKUI KATAS